Odborné zabezpečení výuky

Odborné zabezpečení výuky vzdělávacích programů

Údaje o budově a soupis specializovaných učeben

Škola je vlastníkem nemovitosti na p. p. č. 156/1 na listu vlastnickém č.746 pro k. ú. Horní Růžodol, zapsané u Katastrálního úřadu v Liberci.
Škola nemá vybudovaný bezbariérový přístup. Dne 14.1.2008 byla povolena Krajskou hygienickou stanicí v Liberci výjimka z hyg. požadavků stanoveného v §7 odst. 1 zákona č.258/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hyg. požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, a to ze zajištění bezbariérového prostředí.

Soupis výukových a ostatních prostor, učeben

a) Zajištění výuky výpočetní technikou

Ve škole je celkem 94 PC. Pro výuku slouží 3 učebny výpočetní techniky, každá s 18 PC pro studenty a 1 PC pro vyučující. Pro administrativu je určeno 7 PC, v informačním centru lze použít 16 PC. 14 PC je instalováno v kabinetech vyučujících.
Všechny PC jsou připojeny do sítě s aktivní antivirovou ochranou AVG.
Na všech stanicích je instalován kancelářský balík MS Office. Vzhledem k odbornému zaměření školy je nejvýznamnějším odborným informačním zdrojem Právní InfoDisk s kompletní sbírkou zákonů /pravidelný UpGrade po třech měsících/. Všichni studenti a učitelé mají zřízenu školní e-mailovou adresu a vlastní poštovní schránku. Přístup do prostředí internetu pro studenty i vyučující je neomezený.

K evidenci dat , ke komunikaci se zákonnými zástupci využíváme systém Bakaláři s elektronickou žákovskou knížkou.

Pro podporu vzdělávání žáků využíváme k tvorbě školních kurzů prostředí Moodle. Vyučující běžně využívají ve výuce instalované projektory. 

b) Učebny

Škola má k dispozici následující prostory:

1 přednáškový sál s kapacitou 80 míst, je  vybaven dataprojektorem,
2 odborné učebny pro odborné sociální předměty s kapacitou 36 míst, z toho jedna vybavená diaprojektorem,
2 odborné učebny pro odborné ekonomické předměty s kapacitou 36 míst, z toho jedna učebna vybavena mobilním dataprojektorem, jedna pevným diaprojektorem
2 odborné učebny pro písemnou a elektronickou komunikaci s kapacitou 18 míst,
3 odborné učebny pro anglický jazyk s kapacitou 20 míst,
3 odborné učebny pro německý jazyk s kapacitou 20 míst,
1 odborná učebna pro výuku ruského jazyka s kapacitou 20 míst,
1 odborná učebna pro výuku práva s kapacitou 36 míst,
1 odborná učebna pro výuku českého jazyka a literatury s kapacitou 36 míst,
1 odborná učebna pro výuku matematiky s kapacitou 36 míst, vybavená diaprojektorem,
1 odborná učebna pro výuku dějepisu, zeměpisu s kapacitou 20 míst,
3 odborné učebny pro výuku výpočetní techniky s rychlým připojením k Internetu s kapacitou 18 míst,
2 učebny, jedna s kapacitou 30 míst, druhá s kapacitou 15 míst.

c) Stravování studentů

V prostorách školy je zřízena výdejna stravy. V roce 2005 proběhla celková rekonstrukce výdejny. Výdejna v současné době odpovídá aktuálním hygienickým předpisům. Celková stavebně technická kapacita výdejny je 124 míst u stolů.

Údaje o knihovně

Škola má vlastní knihovnu vybavenou reprodukční technikou, je propojena s informačním centrem s 16 PC a studovnou. Studenti zde mají prostor pro studium či pro poznámky a zápisy poznatků získaných v knihovně.
Nabídka školní knihovny je průběžně rozšiřována zejména o odbornou literaturu, v nabídce knihovny však nechybí ani beletrie.

Ve školní knihovně je možné najít:

a) jazykové učebnice, slovníky, jazykové příručky, cvičebnice, odborné ekonomické a právní publikace, vše v německém a anglickém jazyce, část publikací je v jazyce francouzském, ruském a španělském,
b)  právní a ekonomickou literaturu, z hlediska právně-ekonomické historie lze ve školní knihovně vypůjčit publikace od roku 1959 až po aktuální novinky,
c) psychologické, sociologické, filozofické a sociální publikace a skripta, učebnice a pojednání různých nakladatelství a vysokých škol,
d) českou a světovou beletrii,
e) odborné časopisy – Sbírka zákonů, Učitelské noviny, časopis Ekonom, Metodické aktuality svazu účetních, odborné magazíny Daně a právo v praxi, Účetnictví v praxi, Průvodce pracovněprávními předpisy, důchodovým, nemocenským a zdravotním pojištěním, Personální a sociálně právní kartotéka, odborné časopisy Speciální pedagogika, Sociální pojištění, Národní pojištění, Bulletin národního protidrogového centra, magazíny CHIP a časopis Počítač pro každého,
f) absolventské práce studentů VOŠ.
Školní knihovna je průběžně doplňována o aktuální publikace. V současné době je ve školní knihovně k dispozici přibližně 8000 titulů.

Knihovna je studentům a pedagogům k dispozici v návštěvních hodinách, mimo návštěvní dobu lze knihovnu navštívit po domluvě s příslušnou pracovnicí knihovny.