Odborné zabezpečení výuky

 

Odborné zabezpečení výuky vzdělávacích programů

Údaje o budově a soupis specializovaných učeben

Škola je vlastníkem nemovitosti na p. p. č. 156/1 na list vlastnickém č.746 pro k. ú. Horní Růžodol, zapsané u Katastrálního úřadu v Liberci.
Škola nemá vybudovaný bezbariérový přístup. Dne 14.1.2008 byla povolena Krajskou hygienickou stanicí v Liberci výjimka z hyg. požadavků stanoveného v §7 odst. 1 zákona č.258/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hyg. požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, a to ze zajištění bezbariérového prostředí.

Soupis výukových a ostatních prostor, učeben

a) Zajištění výuky výpočetní technikou

Ve škole je celkem 94 PC. Pro výuku slouží 3 učebny výpočetní techniky, každá s 18 PC pro studenty a 1 PC pro vyučující. Pro administrativu je určeno 7 PC, v informačním centru lze použít 16 PC. 14 PC je instalováno v kabinetech vyučujících.
Všechny PC jsou připojeny do sítě s aktivní antivirovou ochranou AVG.
Na všech stanicích je instalován kancelářský balík MS Office.

V době uzavření škola poskytovala vzdělávání distančním způsobem (důsledek rizikových a mimořádných opatření), kdy byla znemožněna osobní přítomnost. Žáci komunikovali s vyučujícími hlavními komunikačními kanály: Bakaláři – komunikační systém Komens, Moodle – on-line testování, MS OFFICE 365 (MS TEAMS), školními e-maily vyučujících, telefonicky 485 131 035.

K evidenci dat , ke komunikaci se zákonnými zástupci využíváme systém Bakaláři s elektronickou žákovskou knížkou.

Pro podporu vzdělávání žáků využíváme k tvorbě školních kurzů prostředí Moodle a MS OFFICE 365. Vyučující běžně využívají instalované projektory a televize.

b) Učebny

Škola má k dispozici následující prostory:

• 1 přednáškový sál s kapacitou 80 míst,
• 2 odborné učebny pro odborné sociální předměty s kapacitou 36 míst,
• 3 odborné učebny pro odborné ekonomické předměty s kapacitou 36 míst,
• 3 odborné učebny pro písemnou a elektronickou komunikaci s kapacitou 18 míst,
• 5 odborné učebny pro anglický jazyk s kapacitou 20 míst,
• 5 odborné učebny pro německý jazyk s kapacitou 20 míst,
• 1 odborná učebna pro výuku ruského jazyka s kapacitou 20 míst,
• 2 odborná učebna pro výuku práva s kapacitou 36 míst,
• 1 odborná učebna pro výuku českého jazyka a literatury s kapacitou 36 míst,
• 1 odborná učebna pro výuku matematiky s kapacitou 36 míst,
• 1 odborná učebna pro výuku dějepisu, zeměpisu s kapacitou 20 míst,
• 3 odborné učebny pro výuku výpočetní techniky s rychlým připojením k internetu s kapacitou 18 míst,
• 2 učebny, jedna s kapacitou 30 míst, jedna s kapacitou 15 míst,
• studovna.

c) Stravování studentů

V prostorách školy je zřízena výdejna stravy. V roce 2005 proběhla celková rekonstrukce výdejny. Výdejna v současné době odpovídá aktuálním hygienickým předpisům. Celková stavebně technická kapacita výdejny je 124 míst u stolů.

d) Údaje o knihovně

Škola má vlastní knihovnu. Nabídka školní knihovny je průběžně rozšiřována zejména o odbornou literaturu, v nabídce knihovny však nechybí ani beletrie.

Ve školní knihovně je možné najít:

• jazykové učebnice, slovníky, jazykové příručky, cvičebnice, odborné ekonomické a právní publikace, vše v německém a anglickém jazyce, část publikací je v jazyce francouzském, ruském a španělském,
• právní a ekonomickou literaturu, z hlediska právně-ekonomické historie lze ve školní knihovně vypůjčit publikace od roku 1959 až po aktuální novinky,
• psychologické, sociologické, filozofické a sociální publikace a skripta, učebnice a pojednání různých nakladatelství a vysokých škol,
• českou a světovou beletrii
• odborné časopisy – Sbírka zákonů, Učitelské noviny, časopis Ekonom, Metodické aktuality svazu účetních, odborné magazíny Daně a právo v praxi, Účetnictví v praxi, Průvodce pracovněprávními předpisy, důchodovým, nemocenským a zdravotním pojištěním, Personální a sociálně právní kartotéka, odborné časopisy Speciální pedagogika, Sociální pojištění, Národní pojištění, Bulletin národního protidrogového centra, magazíny CHIP a časopis Počítač pro každého,
• absolventské práce studentů VOŠ.

Knihovna je studentům a pedagogům k dispozici v návštěvních hodinách, mimo návštěvní dobu lze knihovnu navštívit po domluvě s příslušnou pracovnicí knihovny.
Školní knihovna je průběžně doplňována o aktuální publikace. V současné době je ve školní knihovně k dispozici přes 9000 titulů. V etapě příprav je zřízení elektronické knihovny.